Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kes on Püha Vaim?  

Kes on Püha Vaim?

K: „Kes või mis on Püha Vaim? Ma olen seda nime või fraasi teie lehel paaris kohas näinud.“

Meie V: Püha Vaim on reaalne isik, kes tuli elama Jeesuse tõelistesse järgijatesse pärast seda, kui Jeesus tõusis surnuist üles ja läks taevasse (Apostlite teod 2). Jeesus ütles oma jüngritele:

„Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde.“ (Johannese 14:16-18)

Püha Vaim ei ole ebamäärane, haihtuv vari ega ebaisikuline jõud. Ta on isik, kes on igati võrdne Jumal-Isa ja Jumal-Jeesusega. Teda peetakse Jumala kolmandaks isikuks. Jeesus ütles oma jüngritele:

„Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“ (Matteuse 28:18-20)

Jumal on Isa, Poeg ja Püha Vaim. Kõik jumalikud omadused, mis on Isal ja Pojal, on samamoodi ka Pühal Vaimul. Kui inimene sünnib uuesti, kui ta usub ja võtab vastu Jeesus Kristuse (Johannese 1:12-13; Johannese 3:3-21), elab Jumal temas Püha Vaimu läbi (1 Korintlastele 3:16). Pühal Vaimul on mõistus (1 Korintlastele 2:11), tunded (Roomlastele 15:30) ja tahe (1 Korintlastele 12:11).

Püha Vaimu peamine roll on selles, et ta „tunnistab“ Jeesusest Kristusest (Johannese 15:26, 16:14). Ta räägib inimeste südametele Jeesus Kristuse tõde. Püha Vaim toimib ka kristlase õpetajana (1 Korintlastele 2:9-14). Ta avaldab kristlasele Jumala tahet ja Jumala tõde. Jeesus ütles oma jüngritele:

„Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.“ (Johannese 14:26)

„Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju.“ (Johannese 16:13)

Püha Vaim saadeti elama nende sisse, kes usuvad Jeesusesse, et uskliku elus avalduks Jumala loomus. Viisil, mis meile endile võimatu on, kasvatab Püha Vaim meie elus armastust, rõõmu, rahu, pikka meelt, lahkust, headust, ustavust, tasadust ja enesevalitsust (Galaatlastele 5:22-23). Selle asemel, et me püüame olla armastavad, kannatlikud ja lahked, palub Jumal meil usaldada, et Tema need omadused meie elus nähtavaks teeb. Seega kästakse kristlastel käia Vaimus (Galaatlastele 5:25) ja olla Vaimuga täidetud (Efeslastele 5:18). Püha Vaim annab kristlastele ka väe täita oma teenimisülesandeid, mis edendavad kristlaste seas vaimulikku kasvu (Roomlastele 12; 1 Korintlastele 12; Efeslastele 4).

Püha Vaim töötab ka mitte-kristlastega. Ta toob inimeste südametesse selguse Jumala tõe kohta patu osas, et me vajame Jumala andestust, Jeesuse õiguse osas, et Ta suri meie asemel, meie pattude eest, ja Jumala kohtu kohta maailma osas ja nende osas, kes Teda ei tunne (Johannese 16:8-11). Püha Vaim puudutab meie südameid ja mõistust, paludes meil meelt parandada ja pöörduda Jumala poole, et saada andestuse ja uue elu.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga