Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Mida tähendab, et Piibel oli ilmutatud?  

Mida tähendab, et Piibel oli ilmutatud?

K: „Mida tähendab, et Piibel on ”ilmutatud” (nagu väidetakse)?”

Meie V: Täpselt, nagu tööandja delegeerib ülesandeid oma alluvatele, delegeeris Jumal kirjutamist erinevatele inimestele läbi ajaloo, et jäädvustada suhtlust inimestega, nii et Tema päästev sõnum võiks levida üle kogu maailma.

Mooses kirjutas Piibli esimesed viis raamatut, tähendades üles, mis juhtus sellel ajaperioodil. Jesaja pani kirja, mida Jumal käskis tal öelda Iisraeli rahvale. Jeremia märkis üles kõik korrad, mil ta rääkis iisraellastega ja nende reaktsiooni tema sõnumitele. Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kirjutasid üles Jeesuse elu ja sõnad. Ja nii edasi.

Läbi pika ajaperioodi (1500 aastat) on olnud 40 erinevat kirjutajat, kes on asunud geograafiliselt erinevates paikades. Siiski on nende kirjeldused Jumalast ja sellest, kuidas me saame Jumalat tunda, ühesugused.

Inspireeritud tähendab sõna-sõnalt Jumalast-välja hingatud või Jumala vaimust. Jumal oli sellega läbinisti seotud. See oli justkui kahe autori koostöö (Jumal kui esmane autor ja seejärel iga indiviidist autor). Jumal juhatas neid, näidates, mida öelda, kirjutada, lisada.

Paljudel juhtudel, kuigi Jumal töötas nende kaudu, ilmnevad kirjutajate enda unikaalsed seisukohad ja kirjutamisstiil. Näiteks, evangeeliumite kirjutajad (märkides Jeesuse elu ja sõnu) olid Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kõik nad rääkisid sellest, mida Jeesus tegi ja ütles, kuid igaüks rõhutas erinevaid asju. Johannes pööras suuremat tähelepanu sellele, mida Jeesus rääkis enda jumalikkusest. Matteus ja Luukas pühendavad rohkem aega Jeesuse sünniga seotud asjaoludele. Markus andis ainukesena kiire kokkuvõtte Jeesuse elust.

Allpool on toodud mõned kirjakohad Piiblist, mis näitab selgelt, et inimestest autorid on kirjutamisel juhitud Jumala poolt:

Ja Jehoova ütles Moosesele: „Kirjuta enesele üles needsinased sõnad, sest nende sõnade põhjal ma annan seaduse sinule ja Iisraelile!” (2. Moosese 34:27)

Ja Juuda kuninga Joojakimi, Joosia poja neljandal aastal tuli sõna Jeremijale Jehoovalt, kes ütles: „Võta enesele rullraamat ja kirjuta sinna kõik need sõnad, mis ma sulle olen rääkinud Iisraeli ja Juuda ning kõigi rahvaste kohta, alates päevast, mil ma hakkasin sulle rääkima, Joosia päevist kuni tänase päevani!” (Jeremija 36: 1 – 2)

„Nüüd mine kirjuta see nende nähes tahvlile ja märgi raamatusse, et see võiks jääda tulevasiks päeviks, ikka ja igavesti!” (Jesaja 30:8)

Kui ma Teda (Jeesust) nägin, siis ma langesin maha tema jalgade ette nagu surnu. Ja ta pani oma parema käe mu peale ja ütles mulle:”Ära karda, mina olen esimene ja viimne ja Elav; ma olin surnud, ja vaata, ma olen elav ajastute ajastuteni, ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed! Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis nüüd on ja mis pärast seda sünnib.” (Ilmutuse 1:17 – 19)

Et juba mitmed on võtnud kätte kirjutada loo neist asjust, mis meie seas tõsikindlalt on sündinud... Siis olen minagi arvanud heaks algusest peale kõike hoolega uurida ja järgemööda kirja panna sinule, kõrgeauline Teofilos, et sa õpiksid tundma nende asjade kindla tõe, mida sulle on õpetatud. (Luuka 1:1 – 4)

Nii tegi Jeesus ka veel muid tunnustähti jüngrite ees, mida ei ole kirjutatud sellesse raamatusse. Aga need on kirjutatud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nime sees. (Johannese 20:30 – 31)

...ja et sina lapsest saadik tunned pühi kirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud. (2.Timoteose 3 15 – 17)

Ja see olgu teile kõigepealt teada, et ükski prohveti kuulutus Kirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks. Sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest. (2. Peetruse 1:20 – 21)

Tema (Jeesus) ütles neile:”Oh te mõistmatumad ja südamest pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud! Eks Kristus pidanud seda kannatama ja oma auhiilgusesse minema?” Ja ta hakkas peale Moosesest ja kõigist prohveteist ja seletas neile, mis temast kõigis kirjades oli ütledud. (Luuka 24:25 – 27)

Siis Ta (Jeesus) ütles neile: „Need on kõned, mis ma teile rääkisin veel teie juures olles; sest kõik peab täide minema, mis on kirjutatud minu kohta Moosese käsuõpetuses ja Prohveteis ja Lauludes!” (Luuka 24:44 – 45)

Kui oled huvitatud enamast, siis järgnev artikkel võib olla sulle kasulik: Kuidas me teame, et kaasaegne Piibel on usaldusväärne? Alusta Piibli lugemist siit.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga