Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> Eksistents >> Johannese evangeelium  

Johannese evangeelium

© Eesti Piibliselts

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

1

Jeesus tuleb maailma

1Alguses oli Sõna
ja Sõna oli Jumala juures
ja Sõna oli Jumal.

2Seesama oli alguses Jumala juures.
3Kõik on tekkinud tema läbi
ja ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Mis on tekkinud

4tema kaudu, oli elu,
ja elu oli inimeste valgus.

5Ja valgus paistab pimeduses,
ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.

6Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes,
7see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik
hakkaksid tema kaudu uskuma.
8Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest.

9Tõeline valgus,
mis valgustab iga inimest,
oli maailma tulemas.

10Ta oli maailmas,
ja maailm on tekkinud tema läbi,
ja maailm ei tundnud teda ära.

11Ta tuli omade keskele,
ent omad ei võtnud teda vastu.

12Aga kõigile, kes tema vastu võtsid,
andis ta meelevalla saada Jumala lasteks,
neile, kes usuvad tema nimesse,

13kes ei ole sündinud verest,
ei liha tahtest,
ei mehe tahtest,
vaid Jumalast.

14Ja Sõna sai lihaks
ja elas meie keskel,
ja me nägime tema kirkust
nagu Isast Ainusündinu kirkust,
täis armu ja tõde.

15Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti: "Tema ongi see,
kelle kohta mina ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on olnud minu
eel, sest tema oli enne kui mina."

16Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest,
ja armu armu peale.

17Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse
Kristuse kaudu.
18Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on
Isa rinna najal, tema on meile teate toonud.

Ristija Johannes tunnistab Jeesusest

19Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde
Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: "Kes sina oled?"
20Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: "Mina ei ole
Messias."
21Ja nad küsisid temalt: "Kes siis? Kas sa oled Eelija?" Ja ta
ütles: "Ei ole." - "Kas sa oled prohvet?" Aga tema vastas:
"Ei."
22Siis nad ütlesid talle: "Kes sa siis oled? Me peame andma
vastuse neile, kes meid läkitasid. Kelleks sa ennast nimetad?"
23Ta lausus:

"Mina olen hüüdja hääl kõrbes:
Tehke tasaseks Issanda tee,
nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud."

24Aga läkitatuid oli ka variseride seast.
25Ja need küsisid Johanneselt: "Kui sa ei ole Messias ega Eelija
ega prohvet, miks sa siis ristid?"
26Tema vastas neile: "Mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi
teie teda ei tea, seisab juba see,
27kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsipaelagi lahti
päästma."
28See juhtus Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes oli ristimas.

29Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja
ütles: "Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.
30Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees,
kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.
31Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega
selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile."
32Ja Johannes tunnistas: "Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat
ja tema peale jäävat.
33Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitas veega
ristima, tema ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat ja
tema peale jäävat, see ongi, kes ristib Püha Vaimuga.
34Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala Poeg."

Jeesus kutsub esimesed jüngrid

35Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga.
36Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates:
"Vaata, see on Jumala Tall."
37Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid
Jeesusega kaasa.
38Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt:
"Mida te otsite?" Nemad ütlesid talle: "Rabi," - see on
tõlkes "Õpetaja" -
"kus sa oled öömajal?"
39Ta ütles neile: "Tulge ja
vaadake!" Nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal, ja jäidki sel
päeval tema juurde. Oli umbes neljas tund pärast lõunat.

40Üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles, ja
Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse vend.
41Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle: "Me oleme
leidnud Messia!" - see on tõlkes "Kristuse".
42Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollele otsa
vaadates: "Sina oled Siimon, Johannese poeg, sind peab hüütama
Keefaseks!" - see on tõlkes Peetruseks.

43Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja ta leidis
Filippuse ja ütles talle: "Järgne mulle!"
44Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast.
45Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle: "Me oleme leidnud
tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse,
Joosepi poja Naatsaretist."
46Ja Naatanael ütles talle: "Mis võib küll Naatsaretist head
tulla?" Filippus ütles talle: "Tule ja vaata!"
47Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta:
"Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet."
48Naatanael küsis temalt: "Kust sa mind tunned?" Jeesus vastas
ja ütles talle:
"Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis."
49Naatanael ütles talle: "Rabi, sina oled Jumala Poeg, sina oled
Iisraeli kuningas!"
50Jeesus vastas talle: "Kas sa usud vaid seepärast, et ma
ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad
näha suuremaid asju kui need."
51Ja Jeesus ütles talle: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete
taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja
juurde."

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga